કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Hardware setting
Control Panel > mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Setting> mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટાઈમ શેરિંગ પ્રક્રિયા ની શોધ પહેલા કોમ્પ્યુટરમાં કઈ પ્રક્રિયા વપરાતી હતી ?

Batch processing
એક પણ નહીં
Remote access
Telecommunication

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP