કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

સમ્યોર પર્પેટ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
બિલ ગેટ્સ
ટીમ બર્નર્સ લી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP