કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

હાર્ડવેર
સોફ્ટવેર
ફર્મવેર
હયુમેન વેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
''વિશ્વ કમ્પ્યૂટર સાક્ષરતા દિવસ" કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
4 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
3 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

એસેસરીઝ
આમાંથી એક પણ નહિ
કંટ્રોલ પેનલ
વર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

સ્લાઈડ શો
સ્લાઈડ સોર્ટર
નોટસ પોઈજ
આઉટલાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP