કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એક્ટીવ સેલ
ફક્સન બાર
ફોર્મુલા લાઈન
એડ્રેસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

ઇન્ટરનેટ
પેટ્રોનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
ઇથરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP