કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

વર્ડ પ્રોસેસિંગ
ઈનપુટ
સ્કેનીંગ
આઉટપુટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન/વિધાનો સત્ય છે ?
(I) Cordless mice directly connected with computer.
(II) Mechanical mice use laser rays for movement.
(III) Scanner is used to print documents
(IV) Trackball is a pointing device.

II અને IV
માત્ર IV
I અને II
II અને III

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ ડોકયૂમેન્ટમાંથી ખોટો અક્ષર કાઢી નાખવા માટે કર્સરથી જમણી બાજુનો અક્ષર ક્યા કમાન્ડથી ડિલીટ થઈ જશે ?

માઉસની જમણી કી બે વખત દબાવવાથી
બેક સ્પેસ કી દબાવવાથી
માઉસની ડાબી કી દબાવવાથી
ડિલીટ કી દબાવવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP