વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. : એને દૂર નવી દુનિયા વસાવવી હતી.

સ્થળવાચક
અભિગમવાચક
સમયવાચક
માત્રાસૂચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધોરીયાની કૂણી લીલી ધ્રો ઉપર દેહ ઢાળીને બેઠો.

રંગવાચક
આકારવાચક
પ્રમાણવાચક
કતૃવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
હું પિતાજીને કોટિકોટિ પ્રણામ કરું છું.

પરિણામવાચક
આકારવાચક
સાર્વનામિક
સંખ્યાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પહેલાં લેસન કરો પછી જ ટી.વી. જોવાનું.

નિશ્ચયવાચક
હેતુવાચક
ક્રમવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP