વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
શીલવંત સાધુને વારેવારે નમીએ.

રીતિવાચક
માત્રાસૂચક
સમયવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
કેસરિયાળો સાફો આખું ફળિયું લઈને મહાલે.

કતૃવાચક
ગુણવાચક
રંગવાચક
માત્રાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
નર્મદા તો મારી નાનપણની સખી છે.

સાર્વનામિક
સ્વાદવાચક
સંબંધવાચક
ગુણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
દાળમાં મીઠો લીમડો જરૂરી છે.

કતૃવાચક
સ્વાદવાચક
આકારવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પાંચ માણસો ભેગા કામ કરતા હોય છે.

સંખ્યાવાચક
સાર્વનામિક
પ્રમાણવાચક
આકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. નાની શોભા મોટી સુશિમા

પરિમાણવાચક
રંગવાચક
સંખ્યાવાચક
સાર્વનામિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP