વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
સાચવજો...ભોળી છે...ચિંતાળુ...ભૂલકણી

ગુણવાચક
રંગવાચક
સાર્વનામિક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અહીં હજારો વરસથી માણસ જાતજાતના પ્રયોગો કરતા.

ગુણવાચક
વ્યક્તિવાચક
આકૃતિવાચક
સંખ્યાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
થોડી વાર, ઈશ્વર જોઈ રહ્યો.

સમયવાચક
સ્થળવાચક
ક્રમવાચક
સંભાવનાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
કેસરિયાળો સાફો આખું ફળિયું લઈને મહાલે.

રંગવાચક
માત્રાવાચક
કતૃવાચક
ગુણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અમારા દોષ મનમાં ના ધરશો.

સ્થળવાચક
હેતુવાચક
નકારવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
પાંચ માણસો ભેગા કામ કરતા હોય છે.

પ્રમાણવાચક
આકારવાચક
સાર્વનામિક
સંખ્યાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP