વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
મણિકાકાનો રતુંબડો ચહેરો.

આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
રંગવાચક
ગુણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
દાદાજી સવારે ફરવા જાય છે.

રીતિવાચક
અભિગમવાચક
સ્થળવાચક
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
હું ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયો.

સ્થળવાચક
અભિગમવાચક
રીતિવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP