વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
કુસ્તી મેદાનમાં લડાય.

હેતુવાચક
સમયવાચક
કારણવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અને મૃદુ અવાજે અણધાર્યો સવાલ કર્યો.

સ્વાદવાચક
ગુણવાચક
માત્રાવાચક
સાર્વનામિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અમારા દોષ મનમાં ના ધરશો.

પ્રમાણવાચક
નકારવાચક
હેતુવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
વરસાદમાં ન્હાવાનો આનંદ અનહદ હોય છે.

પ્રમાણવાચક
કારણવાચક
સમયવાચક
સ્થાનવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
તે અષ્ટકોણી વાવ જોવાલાયક છે.

આકારવાચક
પરિમાણવાચક
રંગવાચક
કર્તુવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP