વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
એ આજે સંતરામપુર ગયો.

અભિગમવાચક
સ્થળવાચક
કારણવાચક
સંભાવનાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ઈશ્વરની અસીમ કૃપા સૌના પર હોય છે.

ગુણવાચક
કર્તૃવાચક
પરિમાણવાચક
રંગવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
એ લોકો કદાચ રસ્તો ભૂલી ગયા હશે.

સ્થળવાચક
માત્રાસૂચક
સમયવાચક
અભિગમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અને મૃદુ અવાજે અણધાર્યો સવાલ કર્યો.

ગુણવાચક
સાર્વનામિક
સ્વાદવાચક
માત્રાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
દાદાજી સવારે ફરવા જાય છે.

સ્થળવાચક
રીતિવાચક
સમયવાચક
અભિગમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP