નિપાત
'પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ' વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.

જી
હું
યે, જી
યે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી નિપાત ઓળખાવો.
તમે પૂર્વાદિત્યને કહ્યું ખરું ?

પૂર્વાદિત્ય
તમે
ખરું
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

કરશો
જી
ભૂલચૂક
માફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઘરડાં થયાં પણ હજી પીરસતાંય આવડતું નથી.

પણ
હજી
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'તમે તો મારા પપ્પા પર દફ્તર લટકાવી દીધાં છે' - નિપાત જણાવો.

પર
તમે
તો
મારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP