નિપાત
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે - નિપાત જણાવો.

બે
ફકત
ત્યાં
આવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
"કે કૌમારે પણ મુજ બાળવેશે સહેજે" વાક્યમાંથી 'નિપાત' શોધીને લખો.

કે
પણ
મુજ
સહેજે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

ઉભો
હતો
નાકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાત વગરનું છે તે જણાવો.

લાવ તો ચકુ મને જોવા દે તો ખરી !
ગોપીઉને વા'લો કાનુડો
વનમાં વ્હાલાજી કને હુંય વસું છું નેન !
આ દુર્ગમ સ્થળમાં રાત્રે તો આવી જ ન શકે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
બધાય દેવોને પોતાના અલગ-અલગ વાહન છે.

છે
ને
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
આપેલ વાક્યનો નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
ગુરુજીને મારા પ્રણામ.

ભારવાચક
વિધાનમાં નિપાત નથી
વિનયવાચક
સીમાવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP