કૃદંત
"રાંધનારો માણસ મોડો આવ્યો." રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'હસતું મોઢું રાખજો' - કૃદંત ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
હું પણ ત્યાં જઈને બેસતો.

સંબંધક ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
આજ્ઞાર્થ કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ટાઈમ ટેબલ બનાવનાર દરેકને મારી સૂચના છે' 'બનાવનાર' - કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વિધ્યર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
'પહાડોની હારમાળા વચ્ચે દૂર સુધી લહેરાતી નર્મદા દેખાય.'

વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'ઊગતાં સૂરજને સહુ કોઈ પૂજે' કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક કૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP