કૃદંત
"હું પથારીમાં પડ્યો પડ્યો વાંચું છું." કૃદંત ઓળખાવો.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ક્રિશા લખતાં-લખતાં ટીવી જુએ છે.

વિધ્યર્થકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
ભારતી રમવા ગઈ.

ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
સામાન્ય કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
'લખવું-વાંચવું એ કઈ કેળવણી નથી' - લખવું-વાંચવું કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

વર્તમાનકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વિધ્યર્થ કૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ રેખાંકિત પદનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
અલકા દોડીને આવે છે.

હેત્વર્થકૃદંત
સામાન્યકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કૃદંત
નીચે આપેલ વાક્યમાંના રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર લખો.
સ્વામીજીએ આવીને અહીંના સઘળા વાતાવરણને પાવન અને સુંદર બનાવી દીધો.

ભૂતકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP