ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
સાંદીપનિ

સ્ + આં + દ્ + ય્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ
સ્ + અ + દ્ + ઈ + પ્ + આ + ન્ + ઈ
સ્ + આ + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન + ય
સ્ + આં + દ્ + ઈ + પ્ + અ + ન્ + ઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો.
ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કંઈક આપવું જોઈએ
યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ
ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જોઈએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘તહીં ઊગ્યો છે હજુ અર્ધભાનુ, નવીન રંગે નભ છે ભરેલું;
શુકો ઊડે ગીત હજાર ગાઈ, સહુ સ્થળે છે ભરપૂર શાંતિ.’ - કાવ્યપંક્તિમાં રહેલો અલંકાર ઓળખો.

અર્થાતરન્યાસ
અતિશયોક્તિ
સજીવારોપણ
સ્વભાવોક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
છોકરો છોકરી જોવા આવ્યો હતો. - કૃદંત ઓળખાવો.

વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP