પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
દેશની / સ્વતંત્રતાનું / રક્ષણ કરવું / આપણી ફરજ છે.

દેશની
સ્વતંત્રતાનું
રક્ષણ કરવું
આપણી ફરજ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
મણિભાભી મંદિરના જાય અને મનસુખભાઈ ચિંતાની રહે છે.

એ, માં
થી
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ચોમાસાથી ભમરી ગામનું ડુંગરો હરિયાળા થઈ જાય.

નાં
માં
નું
માં, નાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.

થી
માં
ને, માં
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
એણે / સિક્કાઓને / પેટીમાં / મૂકી દીધા.

મૂકી દીધાં.
પેટીમાં
સિક્કાઓને
એણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
હવે હું / જાવું છું, / અને આ / તમને સોંપ્યા.

જાવું છું,
અને આ
હવે હું
તમને સોંપ્યા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP