સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ઈશ્વરલાલનો સ્વભાવ પણ એવો. સૌનું કામ કરી છૂટતા.

કે
કેમ કે
છતાં
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

અત્યારે તો એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી કે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પંખી ઉડતું નથી એટલે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
વચ્ચે બોલીશ. મૂરખો બનાવીશ.

તો
અને
છતાં
અથવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
છાશ ઢળી જાય. ફરી ઘણાય ફેરા ભરી આપે. ઘીનો લોટો કોઈ ભરી આપે નહીં.

તો, પણ
તો, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં
અથવા, માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
અગાઉ બટકવાડા ગયો. અગાઉ સંતરામપુર ગયો. તમને લખવા ધારતો હતો.

જ્યાં, ત્યાં
અર્થાત્
જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી
અને, ત્યારનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મંગુને ધૂન આવે. એ ઊભી થઈ જતી. એમને નવી વાત મળી જતી.

માટે, પણ
તો, જો
જ્યાં, ત્યાં
અને, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP