સંયોજક
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચા સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પંખી ઉડતું નથી એટલે ટહુકતું નથી.
અત્યારે એક પણ પંખી ઉડતું નથી કે ટહુકતું નથી.
અત્યારે તો એક પણ પંખી ઉડતું નથી અને ટહુકતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
એ મૂંગી છે. કંઈ બહેરી નથી. આપણું કહ્યું કાને ન ધરે.

કેમકે, ત્યાં
કે, પછી
પછી, કે
પણ, કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મને ઘણીવાર થતું. ગામલોકો થોડીક મદદ કરે. વધુ દવા લાવી શકાય.

જો, તો
જે, તે
જેવું, તેવું
કે, તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
મારે માણસના મનમાં પડેલા દુકાળને દૂર કરવો છે. લીલી ધ્રોને ઉગાડવી છે.

તો
અથવા
પણ
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
સ્ત્રીનો કોઈ ચોટલો પકડે. તે પિતામહ હોય. પરમેશ્વર પોતે હોય. તેની સાથે યુદ્ધ કરવું.

એટલે, તેથી, તો
અને, જ્યાં, માટે
કે, તો, તોપણ
તો, કે, તો પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
"મારું સગપણ તો ભટ્ટને ત્યાં થઈ ગયું છે પણ કન્યા જરા નાની છે." વાક્યમાં સંયોજક શોધો‌.

જરા
પણ
તો
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP