વાક્યના પ્રકારો
'હું ન બોલ્યો તે ન જ બોલ્યો' વાક્યની ભાવેવાચક રચના દર્શાવો.

મારાથી ન બોલાયું તે ન જ બોલાયું
મારાથી બોલાય ખરું !
બોલ્યા, બોલ્યા એ શું બોલે !
હું બોલું, નજ બોલું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
પુષ્પા કેમ ડરે ?

પુષ્પાથી કેમ ડરાય છે ?
પુષ્પાથી કેમ ડરાવાશે ?
પુષ્પાથી કેમ ડરાય ?
પુષ્પા ડરી ગઈ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તું શું કરી શકે ?

તારાથી શું કરી શકાય ?
બધું જ કરી શકાય તારાથી
તારાથી શું કરાઈ શકે ?
તારાથી બધું કરી શકાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો :
કોઈ સારું રમે તો એ ઊભા થઈ જઈને, કૂદીને, તાળીઓ પાડી, ઊઠીને, જોડે બેઠેલાને વળી ધબ્બો પણ લગાવે છે‌.

કોઈ સારું રમે. એ ઊભા થઈ જાય. તાળીઓ પાડે. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો લગાવે.
કોઈ સારું રમે છે. એ ઊભા થઈ જાય છે. કૂદે છે. તાળીઓ પાડી ઊઠે છે. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો પણ લગાવે છે.
કોઈ સારું રમે છે. એ ઊભા થઈ જાય છે. તાળીઓ પાડીને જોડે બેઠેલાને વળી ધબ્બો પણ લગાવે છે‌.
કોઈ સારું રમે છે તો એ ઊભાઈ થઈ જતા. કૂદીને તાળીઓ પાડી ઊઠતા. જોડે બેઠેલાને ધબ્બો પણ લગાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હાથી વડે મુંજ ઊંચકી લેવાયો.

હાથીએ મુંજને ઊંચકી લીધો.
મુંજને હાથી ઊંચકી લે છે.
હાથી મુંજને ઊંચકી લે છે.
હાથી મુંજને ઊંચકી લેશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
સોમાભાઈ સવારે આખા ગામમાં ફરી આવતા.

સોમાભાઈથી સવારે આખા ગામમાં ફરી અવાય છે
સોમાભાઈથી સવારે આખા ગામમાં ફરી અવાશે
સોમાભાઈથી સવારે આખા ગામમાં ફરી આવતું
સોમાભાઈ સવારે આખા ગામથી ફરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP