ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી ક્યું સ્થાપત્ય અમદાવાદમાં આવેલું નથી ?

અડાલજની વાવ
દરિયાખાનનો ઘુમ્મટ
સીદી સૈયદની જાળી
વેદ મંદિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી ?

ગરબી એ પુરુષોનું નૃત્ય છે.
ગરબો એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ગરબી એ સ્ત્રીનું નૃત્ય છે.
ભક્તકવિ દયારામે ગરબીની રચનાઓ કરેલી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ 'સફાઈ વિદ્યાલય' નો પ્રારંભ ક્યાં થયો હતો ?

વઘઈ
વ્યારા
સાબરમતી આશ્રમ, અમદાવાદ
વાલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભાલ નળકાંઠામાં વસતા પઢારોનું વિશિષ્ટ નૃત્ય જણાવો.

મંજીરા નૃત્ય
કાકડા નૃત્ય
આગવા નૃત્ય
ભાયાનૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ પાસે માંડવના ડુંગરમાંથી ઉદ્ભવી ભાદર નદી કયાં અંત પામે છે ?

જામનગર જિલ્લાના બેડી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં
પોરબંદર જિલ્લાના નવી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં
સુલતાનપુર પાસે આજી નદીને મળે
ભાવનગર નજીક ખંભાતના અખાતમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી ભવનના સ્થાપકોમાં નીચેના પૈકી કોણ એક હતા ?

પરીક્ષિણ મજુમદાર
રવિશંકર મહારાજ
નાનાભાઈ ભટ્ટ
મનુભાઈ પંચોળી દર્શક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP