વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તું શું કરી શકે ?

બધું જ કરી શકાય તારાથી
તારાથી શું કરી શકાય ?
તારાથી બધું કરી શકાશે
તારાથી શું કરાઈ શકે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
ધ્યાના બધું સમજે છે.

યામિની ધ્યાનાને બધું સમજાવશે.
યામિનીથી ધ્યાના સમજાવાય.
યામિની ધ્યાનાને બધું સમજાવે છે.
યામિનીએ ધ્યાનાને સમજાવ્યું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
દયાશંકરે વાર્તા કહી

દયાશંકર પાસે વાર્તા કહેવડાવી
દયાશંકરથી વાર્તા કરાવી
દયાશંકર વાર્તા કહેશે
દયાશંકરને વાર્તા કહેવી પડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
યશાંકી પગે પડી

યશાંકી પડી
યશાંકીથી પગે પડાય છે
યશાંકીથી પગે પડાયું
યશાંકીથી પગે પડાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
બાબુભાઈ વડે પોલીસને પગાર ચૂકવાય છે.

બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવાયો.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર આપશે
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવે છે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
શિવમ જાય છે.

શિવમ જશે
શિવમ જાય
શિવમથી જવાય છે
શિવમથી જવાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP