વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હર્લિન કૂદાકૂદ કરે

હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાય
હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાશે
હર્લિનથી કૂદાકૂદ કરાય છે
હર્લિન કૂદાકૂદ કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
શિવશંકર દ્વારા ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેવાઈ.

શિવશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લે છે.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લેશે.
શિવશંકર ગોખલામાંથી પાનથી ચમચી લીધી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તું સુશીલાને અન્યાય કરે છે.

તારાથી સુશીલાને અન્યાય થશે.
તું સુશીલાથી અન્યાય કરે છે.
તારાથી સુશીલાથી અન્યાય કરશે.
તારાથી સુશીલાને અન્યાય કરાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મોરના ઈંડા કોનાથી ચીતરાય છે ?

મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે
મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે છે ?
મોરથી ઈંડા ચીતરે છે
મોરના ઈંડા કોઈ ચીતરે નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'રાજારાણી બખિયા ભરે' વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.

રાજારાણી રખિયા ભરાશે
રાજારાણી પાસે બખિયા ભરાવે
રાજારાણીથી બખિયા ભરાય છે
રાજારાણી બખિયા ન ભરે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ભક્તો ભક્તિ કરે છે.

ભક્તો પાસે ભક્તિ કરાવે છે.
ભક્તો ભક્તિ કરાઈ
ભક્તો વડે ભક્તિ કરાય
ભક્તિ કોનાથી કરાય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP