વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મેં તેને રોક્યો.

મારાથી તેને રોકાય છે
મારાથી તેને રોકાશે
મેંથી તેને રોકાયો.
મારાથી તેને રોકાયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ જણાવો.
પ્રમોદરાય ભીત સામું જોઈ રહ્યા.

પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાયું
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાય છે
પ્રમોદરાય ભીંત સામું જોઈ રહે છે.
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
સમીર આક્રમક બનીને બોલતો હતો.

સમીરથી આક્રમક બની જવાયું.
સમીરથી આક્રમક બની જાય છે.
સમીરથી આક્રમક બનીને બોલતું હતું.
સમીર આક્રમક બની બોલશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ ઉદાહરણોમાંથી પુનઃ પ્રેરક વાક્યરચના કઈ છે ?

રચના લાડુ ખવડાવે છે.
પૂજારી પ્રસાદ આપે છે.
દાદીમા ટ્રેનનો સમય પુછાવડાવે છે.
મધુબેન નિબંધ લખાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ભક્તો ભક્તિ કરે છે.

ભક્તિ કોનાથી કરાય ?
ભક્તો ભક્તિ કરાઈ
ભક્તો પાસે ભક્તિ કરાવે છે.
ભક્તો વડે ભક્તિ કરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
તારો બાપ પોક મૂકીને રડે છે.

તારા બાપથી પોક મૂકી રડાયું.
તારા બાપથી પોક મૂકીને રડાશે.
તારાથી પોક મૂકીને રડાય છે.
તારા બાપથી પોક મૂકીને રડાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP