વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
લઘુકૌમુદી વિના હું ભણું કેમ ?

લઘુકૌમુદી વિના મારાથી ભણાય છે ?
લઘુકૌમુદી વિના મારાથી ભણાય કેમ ?
લઘુકૌમુદીથી મારા વિના ભણાશે
લઘુકૌમુદી વિના હું ભણું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શારદાકાકી દુઃખી થયા.

શારદાકાકીથી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકીથી દુઃખી થવાય છે
શારદાકાકી દુઃખી થશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવ્યો.

સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવાશે.
સુશીલાએ સોયમાં દોરો પરોવી દીધો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવ્યો.
સુશીલા પાસે સોયમાં દોરો પરોવડાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પહાડ ઉપર પરમાનંદ ચડે છે.

પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચઢાયું
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાશે
પહાડથી ઉપર પરમાનંદ ચડે છે
પહાડ ઉપર પરમાનંદ વડે ચડાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
તારો બાપ પોક મૂકીને રડે છે.

તારા બાપથી પોક મૂકીને રડાય છે.
તારાથી પોક મૂકીને રડાય છે.
તારા બાપથી પોક મૂકી રડાયું.
તારા બાપથી પોક મૂકીને રડાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ભક્તો ભક્તિ કરે છે.

ભક્તો પાસે ભક્તિ કરાવે છે.
ભક્તો ભક્તિ કરાઈ
ભક્તિ કોનાથી કરાય ?
ભક્તો વડે ભક્તિ કરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP