બાયોલોજી (Biology)
જાતિને શું ગણવામાં આવે છે ?

માનવીના મગજ દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ કુત્રિમ ખ્યાલ જેની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપી શકાય નહીં.
વર્ગીકરણશાસ્ત્રીઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ વર્ગીકરણનો એકમ
વર્ગીકરણનો પાયાનો એકમ
વર્ગીકરણનો સૌથી નીચેનો પાયાનો એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

વ્હૂઝ
આઈકલર
વ્હીટેકર
લિનિયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ માટે ઉત્તમ દ્રાવક સાચું જૂથ કયું ?

આલ્કોહોલ, પાણી, બેન્ઝીન
ક્લોરૉફોર્મ, બેન્ઝીન, ઈથર
પાણી, ક્લોરોફોર્મ, આલ્કોહોલ
આલ્કોહોલ, HCL, ઈથર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સંવર્ધન પ્રયોજનમાં શું અસંગત છે ?

જીવરસનું અલગીકરણ પ્રાંકુર મેળવવા
આંતરજાતીય વનસ્પતિના સંકર પ્રાંકુર મેળવવા
કોષોના જૈવભારનું નિર્માણ
પ્રાંકુરોનું પુનસર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધતા વધુ પ્રમાણમાં ક્યારે દેખાય ?

અવલોકનક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારવાથી
તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી અને તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP