શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

લોહિયાળ, લોકૈષણા, લોળિયું, લોથાર
લોકૈષણા, લોથાર, લોહિયાળ, લોળિયું
લોળિયું, લોહિયાળ, લોથાર, લોકૈષણા
લોથાર, લોળિયું, લોકૈષણા, લોહિયાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ
નિષ્ઠુર, નિશિવાસર, નીલમ, નિહાર
નિશિવાસર, નિષ્ઠુર, નિહાર, નીલમ
નીલમ, નિહાર, નિષ્ઠુર, નિશિવાસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

કચિયારો, કટોદાન, કનિષ્ઠ, કમાડ
કનિષ્ઠ, કમાડ, કચિયારો, કટોદાન
કટોદાન, કચિયારો, કમાડ, કનિષ્ઠ
કમાડ, કનિષ્ઠ, કટોદાન, કચિયારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

ચિતારો, ચિત્રિણી, ચિન્માત્ર, ચિલ્વન
ચિત્રિણી, ચિતારો, ચિલ્વન, ચિન્માત્ર
ચિન્માત્ર, ચિલ્વન, ચિતારો, ચિત્રિણી
ચિલ્વન, ચિન્માત્ર, ચિત્રિણી, ચિતારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

સંક્ષિપ્ત, સંગાથ, સંગેમરમર, સંતલસ
સંગાથ, સંતલસ, સંક્ષિપ્ત, સંગેમરમર
સંગેમરમર, સંક્ષિપ્ત, સંતલસ, સંગાથ
સંતલસ, સંગેમરમર, સંગાથ, સંક્ષિપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

શબ્દકોશના ક્રમ
શબ્દકોશ પ્રમાણે સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ શોધો.

બુડથલ, બુઝુર્ગ, બુહારી, બુલંદ
બુઝુર્ગ, બુડથલ, બુલંદ, બુહારી
બુહારી, બુલંદ, બુડથલ, બુઝુર્ગ
બુલંદ, બુહારી, બુઝુર્ગ, બુડથલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP