બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે...

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
ગ્રીનહાઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ત્રિગર્ભસ્તરીય રચના ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

નુપૂરક
મેરુદંડી
સંધિપાદ
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અલભ્ય જનીનોની જાળવણી માટે શું વિકસાવાય છે ?

હર્બેરીયમ
પુસ્તકાલય
ગ્રીનહાઉસ
જનીન બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આર્થિક અને લોકવનસ્પતિ શાસ્ત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત કરવામાં નીચેનામાંથી કોણ ઉપયોગી છે ?

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
બોટાનિકલ ગાર્ડન
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP