બાયોલોજી (Biology)
સુકવેલ વનસ્પતિની જાળવણી માટે તેના પર વિશિષ્ટ રસાયણના ધુમાડા દ્વારા કરાતી પ્રક્રિયા એટલે...

આરોપણ
દાબન
ફયુમિગેશન
વિષાક્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષકેન્દ્રની રચનામાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

કોષકેન્દ્રીકા
કોષકેન્દ્રપટલ
આપેલ તમામ
રંગસૂત્રદ્રવ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેમાં બીજનિધિ અને જનીન બેંક વિકસાવાય છે.

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
પ્રાણી સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીના બર્હિકંકાલમાં આવેલું પ્રોટીન કયું છે ?

મેલેનીન
કેસીન
માયોસીન
કેરેટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

ગ્વાનીન
યુરેસીલ
થાયમિન
સાયટોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP