GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
વ્યવસાયમાંથી આવકના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી કયો ખર્ચ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે બાદ થતો નથી ?

જી. એસ. ટી.
સ્થાનિક કર
આવકવેરો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
નીચેના વિધાનોમાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?

પ્રત્યેક અભિસારી શ્રેઢી કોશી શ્રેઢી થાય
અભિસારી શ્રેઢીનું લક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવતું હોય તો તે એક અને માત્ર એક હોય
પ્રત્યેક કોશી શ્રેઢી અભિસારી શ્રેઢી થાય
પ્રત્યેક અભિસારી શ્રેઢી સીમિત શ્રેઢી થાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GSSSB - Sub Accountant / Sub Auditor Exam Paper (10-10-2021) / 189
નીચેનામાંથી જાવામાં ઈન્સ્ટન્ટ મેથડ ઈન્વોક કરવા માટે શું વપરાય છે ?

ક્લાસનું નામ, કોલોન (:) અને મેથડનું નામ .
ઓબ્જેક્ટનું નામ, ડોટ (.) અને મેથડનું નામ
ઓબ્જેક્ટનું નામ, કોલોન (:) અને મેથડનું નામ
ક્લાસનું નામ, ડોટ (.) અને મેથડનું નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP