બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રાણીઉદ્યાન માટે અસંગત છે :

નિશાચરઘર
ગ્લાસહાઉસ
પક્ષીઘર
સાપઘર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
FMN નું પૂરું નામ.

ફેરેડોક્સિન મોનોનાઈટ્રાઈટ
ફ્લે્વિન મોનોન્યુક્લિઓટાઈડ
ફ્લે્વિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ફે૨ેડોક્સિન મોનો ન્યુક્લિઈક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીમાં હદય દ્વિખંડી હોય છે ?

લેમ્પ્રી
સમુદ્રઘોડો
શાર્ક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ કયું વિધાન DNA સાથે અસંગત છે ?

તેમાં પિતૃપક્ષની જેમ ક્રિયાઓ કરવા જરૂરી રસાયણો પેદા કરવાની ગૂઢ સાંકેતિક લિપિ હોય છે.
પિતૃ દ્વારા પેદા થયેલ સજીવમાં વારસામાં ઉમેરે છે.
તે અનુકૂલનનો એકમ છે.
તે ન્યુક્લિઈક ઍસિડનો બનેલો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવંત કોષો પોતાની જૈવિકક્રિયા કયા પરિબળ હેઠળ કરે છે ?

નીચું તાપમાન અને ઊંચા દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
નીચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP