છંદ
માત્રામેળ છંદમાં કયો છંદ 28 અક્ષરનો છે ?

ચોપાઈ
દોહરો
હરિગીત
સવૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
ખાટી છાશે ભીંજવી ગગરી કળશિયા માંજી સોને મઢી દે

હરિગીત
સ્ત્રગ્ઘરા
ચોપાઈ
સવૈયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
સ્ત્રગ્ધરા છંદનું બંધારણ જણાવો.

મનરભયયય
મભરનયયય
મરનભયયય
મરભનયયય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
28 માત્રા કયા છંદમાં હોય છે ?

સવૈયા
હરિગીત
ચોપાઈ
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
'કહે દલપતરામ રાજ અધિરાજ સુણો, રૂડી ગુજરાતી વાણી રાણીનો વકીલ છું' - આપેલ પંક્તિનો છંદ દર્શાવો.

હરિગીત
પૃથ્વી
શિખરિણી
મનોહર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP