બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ એ એક એવી કાર્યપદ્ધતિ છે કે જેમાં.....

એક પણ નહીં
સગવડભરેલી વર્ગક વ્યવસ્થા હોય
આપેલ તમામ
સરળતાથી નિરીક્ષણ કરી શકાય તેવાં લક્ષણો હોય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યઅક્ષમાંથી પસાર થતી ધરી પ્રાણી શરીરને સરખા ભાગોમાં વિભાજિત ન કરે તો તેને શું કહે છે ?

અસમમિતિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ
અક્ષીય સમમિતિ
અરીય સમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાદા, પૂર્વપ્રભાવી, એકકોષીય, સુકોષકેન્દ્રીય સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

સ્લાઈમ મોલ્ડ
પ્રજીવો
યુગ્લીનોઈડ્સ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

લિપિડ
સ્ટાર્ચ
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP