બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
પ્રોટીન
સ્ટાર્ચ
લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકોષકેન્દ્રીકોષ અને આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં અનુક્રમે કયા પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે ?

80 s અને 70 s
60 s અને 40 s
70 s અને 80 s
50 s અને 30 s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમસૂત્રણ એટલે___

વિભાજન સમયે રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળ કોષ જેટલી
વિભાજન સમયે દ્વિધ્રુવીત્રાકની સંખ્યા મૂળકોષ જેટલી
વિભાજનને અંતે કોષકેન્દ્રની સંખ્યા મૂળકોષ જેટલી
વિભાજનને અંતે કોષની સંખ્યા મૂળ કોષ જેટલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આંતરવસ્થા માટે અસત્યવિધાન જણાવો.

DNA સ્વયંજનન પામે.
કોષનું કદ મોટું થાય.
કોષકેન્દ્ર વિભાજન પામે.
તારાકેન્દ્ર બેવડાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP