બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

પલિધબીજાણુ
અચલબીજાણુ
એક પણ નહિ
ચલબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અરીય સમમિતિ કયા સમુદાયમાં જોવા મળે છે ?

મૃદુકાય
શૂળચર્મી
સંધિપાદ
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી નોનરિડ્યુસિંગ શર્કરા કઈ ?

સુક્રોઝ
ગેલેક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગીના નરજન્યુઓનું માદાજન્યુ તરફ પ્રચલનને શું કહે છે ?

રસાયણાનુચલન
પ્રકાશાનુવર્તન
જલાનુવર્તન
પ્રકાશાનુચલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો બીજા સજીવ ઉત્પન્ન કરે તે ઘટનાને શું કહે છે ?

અનુકૂલન
પ્રજનન
વિભેદન
પુનઃસર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP