બાયોલોજી (Biology)
મધ્યઅક્ષમાંથી પસાર થતી ધરી પ્રાણી શરીરને સરખા ભાગોમાં વિભાજિત ન કરે તો તેને શું કહે છે ?

અસમમિતિ
અક્ષીય સમમિતિ
અરીય સમમિતિ
દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમાજનમાં ભાજનોત્તરાવસ્થા ભાજનાવસ્થાથી કઈ રીતે અલગ પડે છે ?

રંગસુત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા અડધી હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા સમાન હોય‌.
રંગસૂત્રોની સંખ્યા સમાન હોય અને રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા અડધી હોય.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં કોષદિવાલ, રંજકકણ અને મોટી રાજધાનીઓ આવેલ છે ?

પ્રાણીકોષ
વનસ્પતિકોષ
જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ અને જીવાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બે ભિન્ન જાતિનાં નર અને માદા વચ્ચે કરવામાં આવતાં સંકરણને શું કહે છે ?

બર્હિસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
આંતર પ્રજાતીય સંકરણ
અંતઃજાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વિરોઈડ્સ દ્વારા બટાટા અને માનવમાં અનુક્રમે કયા રોગ થાય છે ?

તંતુમય ગ્રંથીલ, અલ્ઝાઈમર
ક્લોરોસીસ, અલ્ઝાઈમર
કિર્મિર, ડાયાબિટીસ
અલ્ઝાઈમર, તંતુમય ગ્રંથીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
થીઓફેસ્ટસ અને લિનિયસે વનસ્પતિઓને શેના આધારે વર્ગીકૃત કરી ?

વસવાટ
મહત્તા
જાતિલક્ષણો
વસવાટ અને જાતિલક્ષણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP