સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પ્રકાશની તરંગલંબાઈ માપવાનું સાધન કયું છે ?

વોલ્ટામીટર
લેક્ટોમીટર
ગેલવેનોમીટર
સ્પેક્ટ્રોમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
વૃક્ષનું આયુષ્ય શેના પરથી માપવામાં આવે છે ?

થડના માવાના ઉત્કરણથી
વૃક્ષની જાડાઈથી
વૃક્ષની ઊંચાઈથી
વૃક્ષના થડમાં પડેલા વર્તુળાકાર વલયોથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP