ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અન્ન-જળ ઉઠવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

પૂરમાં પાક નષ્ટ થવો
ભૂખે મરવું
જીવવા જેવી સ્થિતિ ન હોવી
દુકાળ પડવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ સંધિઓની જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે ?

નિ: + રવ=નીરવ
સુ + સુપ્ત =સુષુપ્ત
નિ: + રસ = નિરસ
ભાનુ + ઉદય = ભાનૂદય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કયો રૂઢિપ્રયોગ નકામો પ્રયાસ કરવો એવો અર્થ આપતો નથી ?

ચિંથરા ફાડવાં
ગોદડે ગાંઠ વાળવી
પાણી વલોણું કરવું
રાઈનો પહાડ કરવો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આવનારો સમય ભારતનો સુર્વણકાળ છે. - કૃદંત ઓળખાવો.

ભવિષ્યકૃદંત
વિધ્યર્થકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP