ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વાછરડું ગાયને બરાબર ધાવે છે. - રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.

સ્થળવાચક
પ્રમાણવાચક
નિષેધવાચક
રીતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ખોટી રીતે સંધિ થઈ હોય તેવો વિકલ્પ શોધો.

આર્ય + આવર્ત = આર્યવર્ત
વાત + અનુકૂળ = વાતાનુકૂલ
માલા + ઉપમા = મલોપમા
ગંગા + ઉદક = ગંગોદક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP