સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
પૂર્ણાંક m, n>1 માટે નીચેનાં ત્રણ વિધાનો આપેલ છે?
p: n એ m વડે વિભાજય છે.
q: n² એ m વડે વિભાજય છે.
r: m એ અવિભાજય છે.
તો નીચેનામાંથી કયું સત્ય બને ?

q → r
q → p
(q^r) → p
(p^q) → r

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે અંકોની એક સંખ્યાના અંકોનો ગુણાકાર 21 છે. જો સંખ્યામાં 36 ઉમેરવામાં આવે તો મળતી નવી સંખ્યાના અંકો, જુની સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાથી મળે છે. તો તે સંખ્યા શોધો.

37
27
73
72

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP