કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP