કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

ગેટિંગ
હિટિંગ
પોઈન્ટિંગ
સ્કેનિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP