કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

સ્ટેટસબાર
ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP