કમ્પ્યુટર (Computer)
ફોન્ટને દાખલ કરવા શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

કંટ્રોલ પેનલ
વર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
એસેસરીઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Buyer Machines
International Best Machines
International Body Machines
International Business Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

એડ્રેસ બાર
એક્ટીવ સેલ
ફક્સન બાર
ફોર્મુલા લાઈન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાજા રમન્ના
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રામાનુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Pupil Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP