કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

ફુગાકુ (Fugaku)
શિમોષી (Shimoshi)
કામત્શિ
આકાશી (Akashi)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB એટલે...

યુનિવર્સલ સીરીઝ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
અલ્ટ્રા સીરીયલ બસ
યુનિવર્સલ સોર્સ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP