કમ્પ્યુટર (Computer)
PMT નું પૂરુંનામ જણાવો.

ફોટો મલ્ટી ટૂલ
ફોટો મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટી ટૂલ
પોસ્ટ મલ્ટીપ્લાયર ટૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MICR નું પૂરું નામ શું થાય ?

Magnetic input Chatrol Reader
Magnetic ink Control Reader
Magnetic ink Character Reader
Magnetic input Character Reader

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP