કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Simple Mode Power Supply
Sitch Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Switched Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

મેનૂબાર
ટાસ્કબાર
સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

જેફ બેસોય
બિન્ની બંસલ
સત્ય નાદેલા
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP