ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નવું દાખલ કરાયેલ 'સુગમ' આવકવેરાનું રિટર્ન કોના માટે છે ?

નાના ધંધાર્થીઓ માટે
નોકરિયાત વર્ગ માટે
વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે
વેરા ભરનાર સ્ત્રીઓ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
ભારતીય ચલણનું અત્યાર સુધીમાં ત્રણ વખત "ડીમોનીટાઈઝેશન" થયું છે, તેના વર્ષો ક્યાં હતાં ?

1953, 1976 અને 2016
1957, 1974 અને 2016
1956, 1975 અને 2016
1954, 1978 અને 2016

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP