ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
નવો મોરબી જિલ્લો કયા જિલ્લાઓના વિસ્તારને અલગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો છે ?

રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને જામનગર
રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર
રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને ભાવનગર
રાજકોટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
દ્વારકા ખાતે ગોમતી નદીના તટ અને પંચનદ તીર્થને જોડતા પુલનું નામ જણાવો.

કૃષ્ણ સેતુ
મૈત્રી સેતુ
ભક્તિ સેતુ
સુદામા સેતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
વેરાવળ ક્યા જિલ્લાનું મુખ્યમથક છે ?

ગીર સોમનાથ જિલ્લો
જૂનાગઢ જિલ્લો
જામનગર જિલ્લો
અમરેલી જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP