સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
એસીડ રેઇનની ઘટના માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે ?

સલ્ફર ડાયોકસાઇડ
નાઇટ્રોજન ડાયોકસાઇડ
હાઇડ્રોજન
કાર્બન મોનોકસાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
બલાત્કારના ગુનાની તપાસ દરમિયાન તેણીની મેડિકલ તપાસ કયારે થઇ શકે ?

તપાસ અધિકારીની યોગ્ય વિનંતીથી
પોલીસ કમિશ્નરની મંજુરી મળ્યા પછી
ભોગ બનનાર મહિલાની સહમતીથી
ન્યાયાધીશના હુકમ પછી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'વલ્કલ' એટલે શું ?

રેશમી વસ્ત્ર
ઝાડની છાલનું વસ્ત્ર
ઝીણું વસ્ત્ર
ખાદીનું વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP