ગુજરાતના જિલ્લા (District of Gujarat)
વેરાવળ ક્યા જિલ્લાનું મુખ્યમથક છે ?

જૂનાગઢ જિલ્લો
ગીર સોમનાથ જિલ્લો
જામનગર જિલ્લો
અમરેલી જિલ્લો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP