ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આઠ ગણોના માપ યાદ રાખવાનું સહેલું સૂત્ર છે ?

યમાતા રાજભાન સલગા
ગાલ સનભાજરા તામાય
ગાન જયરામા તાલભાસ
રામા ભાનતાલ સગજય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દસમૂહો માટે કયો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી ?

ત્રણ કલાકનો રાત દિવસનો સમય - પ્રહર
નવી નવી ઇચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા
દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘ચંપક શાળામાં રહ્યો.’ - વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

ચંપકથી શાળામાં રડાતું હતું.
ચંપકથી રડાઈ ગયું.
ચંપક શાળામાં રહે છે.
ચંપકથી શાળામાં રડાઈ ગયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP