ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
બહાના કરવા - એ અર્થ માટે કયો રૂઢિપ્રયોગ યોગ્ય છે ?

મુખ સિવાઈ જવું
અખાડા કરવા
ગપ્પા મારવા
કુસ્તી ન કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ય' વર્ણ ગુજરાતી ઉચ્ચારણ વ્યવસ્થામાં કયા ક્રમે આવે છે ?

ઢ અને ત વચ્ચે
ક્ષ અને જ્ઞ વચ્ચે
ધ અને પ વચ્ચે
ધ અને વ વચ્ચે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કઈ કહેવત સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી એવો અર્થ આપતી નથી ?

દોરડી બળે પણ વળ ન મૂકે
કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી
પ્રાણ ને પ્રકૃતિ સાથે જાય
લોભે લક્ષણ જાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સિન્ધૂર્મિની નીચેના પૈકી કઈ સંધિ સાચી છે ?

સિન્ધુ + ઉર્મિ
સિન્ધૂ +ઉર્મિ
સિન્ધૂ + ઉર્મિ
સિન્ધુ + ઊર્મિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP